เลือกภาษา ::
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูน
  นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ในปี พ.ศ. 2566
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนแรก ปี 2566
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสื่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรก ของปี 2566
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของจังหวัดลำพูน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
  ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัด
  การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  แผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัด
  ผลการทบทวนและการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัด
  แบบรายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
  นโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy)  ในปี พ.ศ.2565
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในปี พ.ศ.2565
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปี พ.ศ.2565
  การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปี พ.ศ.2565
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรการทางจริยธรรม ในปี พ.ศ. 2565
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของปี พ.ศ. 2564
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2565
 

แบบสรุปผลการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในากรดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

      O  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
            ระดับคะแนน   1               ระดับคะแนน   2                ระดับคะแนน   3                   ระดับคะแนน  4                     ระดับคะแนน   5

      O  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
            ระดับคะแนน   1                ระดับคะแนน   2                ระดับคะแนน   3                   ระดับคะแนน  4                     ระดับคะแนน   5

          

   
 

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร

        O ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน  ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

        O ผลการประเมินคุณธรรมฯ  ประจำปี พ.ศ. 2564

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

       O แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันฯ ปี พ.ศ. 2564

       O แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันฯ ปี พ.ศ. 2565

  O การดำเนินการ / กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
  O การดำเนินการ / กิจกรรมเพื่่อบริหารจัดการความเสี่ยง
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

      O การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ. 2564

      O การประเมินความเสี่ยงการทุจริด ปี พ.ศ. 2565 

 

การดำเนินงาน / กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

      O การดำเนินงาน / กิจกรรมฯ ปี พ.ศ. 2564

      O การดำเนินงาน / กิจกรรมฯ ปี พ.ศ. 2565

  O การประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   ปี 2566
  O การประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy ปี 2565
  O การประกาศเจตนารมย์ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปี 2564
  O มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  O การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดลำพูน
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

รายงานการควบคุมภายในจังหวัด

     O การควบคุมภายในจังหวัด ปี พ.ศ. 2563

     O การควบคุมภายในจังหวัด ปี พ.ศ. 2564

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดลำพูน

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันฯ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันฯ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

      O รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันฯ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

OOO  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  OOO

  O ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 

O แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อกำหนดจริยธรรมของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]