เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ร่วมพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ "SDGs LOCALIZATION: THAILAND'S JOURNEY TOWARDS SUSTAINABILITY" ESCAPE HALL ชั้น 2 ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพ สนจ.
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)จังหวัดลำพูน ครังที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2567 วัดปากกอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ สสจ.(การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบ พอ.สว.)
11:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567 ห้องประชุม 2 ชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ประกันสังคม
13:30 น. ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ปค./การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:00 น. ร่วมรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" ห้องส่ง สวท.ลำพูน ผวจ.ลพ. มอบหมาย
09:30 น. ประธานเปิดกิจกรรม "ปั้นลำพูน ให้เป็น HUB การส่งออกผ่าน CBEC"  โรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน สนจ.อำนวยการ / ผวจ.ลพ.มอบหมาย
13:30 น. ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ปค./การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
16:00 น. ประธานในพิธีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ ผวจ.ลพ. มอบหมาย (การแต่งกาย: ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองโทนสีขาว)
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมการขับเคลื่อนโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกำาคม 2567 ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ปค./*
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ เทศบาลตำบลทาปลาดุก ห้องประชุมท้องถิ่นดิจิทัล 1 ชั้น 4 สถจ./*
09:39 น. ประธานพิธีงานประเพณีเดือน 9 เป็ง สรงน้ำพระธาตุเจดีย์ สืบชะตาหลวง และฉลองสมโภชสมณศักดิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน วัดประตูป่า ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน สพศ./แต่งกาย :  ชุดปกติขาว  (ไม่สวมหมวก)
13:30 น. ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ปค.
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 อบจ.ลพ. อนจ.ลพ./*
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. ร่วมพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ "SDGs Locallization : Thailand's Journey Towards Sustainability" ห้องประชุม ESCAP Hall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร มท. (แต่งกาย : ชุดผ้าไทยตามอัตลักษณ์ของจังหวัด)
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]