เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สำนักปฏิบัติธรรมวัดบ้านหลุก ต.เหมืองง่า อ.เมือง สนง.วัฒนธรรมฯ (การแต่งกาย : ชุดปกติขาว)
09:30 น. คณะสมาชิกวุฒิสภาพบปะและพูดคุยในประเด็นปัญหาการจ้างงานและแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวุตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน สนจ./กยพ.
13:00 น. คณะสมาชิกวุฒิสภาพบปะและพูดคุยในประเด็นการส่งเสริม Smart Farmer และ Young Smart Farmer จังหวัดลำพูน ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดลำพูน (เครือข่าย) ดีลิเซีย การ์เด้น ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา สนจ./กยพ.
18:00 น. กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เชิญรับประทานอาหารเย็น บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกคลัสเตอร์ผ้าทอ ECO จังหวัดลำพูน ห้องจามจุรี 1 โรงแรมเดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท อุตสาหกรรม
09:30 น. ประชุมร่วมกับคณะสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นปัญหาการจ้างงานและแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ยุทธศาสตร์
13:00 น. ลงพื้นที่ร่วมกับคณะสมาชิกวุฒิสภาในการพบปะและพูดคุยในประเด็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer จังหวัดลำพูน ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.ลำพูน(เครือข่าย) ดีลิเซีย การ์เด้น ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ยุทธศาสตร์
18:00 น. กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เชิญรับประทานอาหารเย็น บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมจามเทวี กอ.รมน.จ.ล.พ.
13:00 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางจินตนา จันทร์บำรุง) ขออนุญาตเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการด้านสังคม ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พมจ.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมจามเทวี ทสจ.
14:00 น. ออกตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด พร้อมประชุมพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  บริษัท ยี่ซิน ไม่นิ่ง จำกัด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ปกครอง
18:00 น. กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เชิญรับประทานอาหารเย็น บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่//การแต่งกาย:ชุดสุภาพทั่วไป
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. บรรยายหัวข้อวิชา "การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงบประมาณ และกลไกประชารัฐ" ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 62/2563 วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโฮ่ง ปค.
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมจามเทวี กอ.รมน.จ./ป้องกันจังหวัด
13:30 น. ประชุมคณะกรรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมจามเทวี ทสจ./ป้องกันจังหวัด
14:00 น. ออกตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด พร้อมประชุมพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  บริษัท ยี่ซิน ไม่นิ่ง จำกัด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง ปค.
14:00 น. ประชุมสภา อบจ.ลพ. สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ห้องประชุมสภา อบจ.ลพ. อบจ.ลพ./จ่าจังหวัด
18:00 น. กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เชิญรับประทานอาหารเย็น บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประเด็นปัญหาการจ้างงานและแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน สนจ./กยพ.
13:30 น. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประเด็นการส่งเสริม Smart Farmer และ Young Smart Farmer จังหวัดลำพูน ศูนย์บ่มเพาะ Young Smart Farmer ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา สนจ./กยพ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 4 2 4

วันนี้

จำนวน

13

สัปดาห์นี้

จำนวน

175

เดือนนี้

จำนวน

944

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]