เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพุธ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:30 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - สืบชะตาต้นยางนา ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ - ลำพูน หมู่ที่ 5 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสารภี/(การเเต่งกาย : ชุดสุภาพ ชุดพื้นเมือง ชุดผ้าไทย โทนสีขาว)
10:00 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./(การเเต่งกาย : ผ้าไทย)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สสจ.
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
10:00 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
13:30 น. ประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองลำพูน ศาลาการเปรียญวัดต้นแก้ว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สสจ.
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:00 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สสจ.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
10:00 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./จ่าจังหวัด,ป้องกันจังหวัด,เสมียนตราจังหวัด
12:30 น. เข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ. อาคารสโมสร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบรี สำนักงาน ก.พ./แต่งกาย :  ชุดสุภาพ
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน  ครั้งที่ 46/2564 ห้องประชุมจามเทวี สสจ./จ่าจังหวัด
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07:30 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - สืบชะตาต้นยางนา บริเวณศาลหลักเมือง เชียงใหม่ - ลำพูน ต.อุโมงค์ แต่งกาย:ชุดสุภาพโทนสีขาว
10:00 น. ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VCS ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สสจ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Total visits to the site

0 0 0 0 5 3 3 3 7

Today

Total

405

The week

Total

2076

This month

Total

6652

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]