เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ปค. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
08:30 น. ประธานพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สนจ. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
10:00 น. ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วัดแม่หาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง สสจ. (การแต่งกาย : เครื่องแบบ พอ.สว.)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดลำพูน ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 กกต.
15:00 น. บันทึกวีดิโอการนำเสนอข้อมูลการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ห้องรับรอง ชั้น 2 สถจ.
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. ร่วมพิธีทำบูญตักบาตร สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ปค. (การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก)
08:30 น. พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สนจ. (การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก)
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน (ก.ท.จ.)ครั้งที่ 5/2567 ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ชั้น 4 สถจ.
13:30 น. ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2567 ห้องประชุม 2 ชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน แรงงาน
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ปค. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
08:30 น. พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สนจ. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
09:00 น. ประธานพิธีเปิดอบรม โครงการกำกับดูแลเครื่องคัดขนาดลำไย แบบตะแกรงร่อนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พาณิชย์จังหวัด/ ผวจ.ลพ. มอบหมาย
14:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 พาณิชย์จังหวัด/ผวจ.ลพ. มอบหมาย
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตร สามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 82 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ปค./แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
08:00 น. พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สนจ. /แต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว
09:00 น. ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน (ก.ท.จ.)ครั้งที่ 5/2567 ห้องประชุมท้องถิ่นดิจิทัล 1 ชั้น 4 สถจ.
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดลำพูน ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 กกต.
14:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 พาณิชย์/*
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ (ตักบาตรอาหารแห้ง) วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ปค. (แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก) 
08:30 น. พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อนก. (แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
13:00 น. บรรยายพิเศษ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ปค.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]