เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:00 น. ร่วมรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" ห้องส่ง สวท.ลำพูน สวท.ลำพูน
10:00 น. ประธานการประชุมเเต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.อก
13:00 น. ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา ผ่านระบบ Webex ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:00 น. ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีบุกรุกทางเข้าออกบ้าน บ้านเหล่า ม.12 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สนจ/ศดธ
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินการประกวดหมู่บ้านชุมชนต้นแบบตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น สถจ./จ่าจังหวัด
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถอดบทเรียนทีมสหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน บ้านพักเด็กฯ
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้องประชุมมหันตยศ ปชส.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
08:30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถอดบทเรียนทีมสหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ห้องประชุมแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน บ้านพักเด็กฯ/ป.อมรรัตน์
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถอดบทเรียนทีมสหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ห้องประชุมแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน บ้านพักเด็กฯ
10:00 น. ประชุมกรมการปกครอง ประจำเดือนกรกฎาคม  ทางระบบ DOPA VCS
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2564 ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น สถจ./จ่าจังหวัด
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
08:30 น. เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77 ผ่านระบบ Application Zoom ผ่านระบบ Application Zoom สดร.
10:00 น. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./อนก.
13:00 น. การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา ผ่านระบบ WebeX ห้องประชุมหริภุญชัย กมธ. สภาผู้แทนราษฎร
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 0 4 3 8 9 7

今天

数量

29

这星期

数量

655

这月

数量

1599

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]