เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพุธ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:45 น. ประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศอ.ปส.จ.ลพ./(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ)
11:00 น. ประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์และสาธิตการไถกลบพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน โครงการส่งเสริมการไถกลบพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 แปลงสาธิต บ้านหนองสมณะ หมู่ที่ 2 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สถานีพัฒนาที่ดินฯ /(การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 18/2565 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สสจ.
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 อุตสาหกรรม
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ร่วมประชุมการมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สนจ.กยพ.
14:00 น. ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สนจ.กยพ.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
08:45 น. ร่วมการประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Cisco WebEx Meetings) ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ส.
10:30 น. ประธานตรวจสถานที่ขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ รายนายดวงคำ  มหาพรหม เลขที่ 93/1 หมู่ที่ 6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง ปค.
13:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศอ.ปส.จ.
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 18/2565 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สสจ.
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. อัญเชิญอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีขึ้นประดิษฐานบนแท่นประทับ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
09:30 น. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 (นายธีรวุธ กลั่นเกลี้ยง) ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง สนจ./กบค.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Total visits to the site

0 0 0 0 7 3 5 0 8

Today

Total

34

The week

Total

493

This month

Total

2092

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]