เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. ประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัดบ้านตอง ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน วัฒนธรรม(การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว)
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ต.ต้นธง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.(การแต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว)
10:00 น. กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่  ขอเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุมหริภุญชัย ศึกษาธิการ
19:30 น. ประธานโครงการธรรมะสัญจรพบปะศรัทธาประชาชน วัดสวนดอก ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในเมืองเขต 2
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัดบ้านตอง ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน วัฒนธรรม
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัดบ้านตอง ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน วัฒนธรรมการแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว
09:00 น. ประธานพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อวิชา "คุณธรรมของนักปกครองท้องที่" ในการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 5 วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ การแต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. ประธานการประชุมกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมชั้น 2 สนง.ที่ดินจังหวัดลำพูน ที่ดิน
13:30 น. ประธานการชุมคณะทำงานร่างแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมมหันตยศ สถจ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
- - - -
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07:00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัดบ้านตอง ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน วธ. (ชุดสุภาพโทนสีขาว)
10:00 น. กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่  เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Total visits to the site

0 0 0 0 1 4 5 1 7

Today

Total

1

The week

Total

282

This month

Total

1406

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]