เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอังคาร ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2564 ห้องประชุม 2 ชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงเเรงงานจังหวัดลำพูน แรงงาน
13:30 น. ประชุมซักซ้อมแนวทางการสูบส่งน้ำเพื่อกักเก็บสำหรับฤดูแล้ง ปี 2564/65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมมหันตยศ ปภ
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:30 น. ร่วมการทดสอบระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (ฺBurn Check) ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอลี้ ทสจ.
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมจามเทวี คลัง
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน SHA  Plus  จังหวัดลำพูน ห้องประชุมมหันตยศ สนง.กทก.จ.
13:30 น. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมจามเทวี สนง.คลังจังหวัด
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมจามเทวี คลัง
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Total visits to the site

0 0 0 0 5 2 9 2 5

Today

Total

180

The week

Total

2451

This month

Total

6306

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]