เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:00 น. ร่วมรายการปะป้อเมือง อู้เรื่องหละปูน ห้องส่ง สวท.ลำพูน สวท.ลำพูน
09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน ปศุสัตว์(การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง)
14:00 น. ประธานพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สนจ.(การแต่งกาย : ชุดปกติขาว)
15:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 25/2563 ร่วมกับการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ.) ครั้งที่ 9/2563 ห้องประชุมหริภุญชัย สสจ./ปค.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน ปศุสัตว์
14:00 น. พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พุทธศักราช 2563 วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สนจ./ชุดเครื่องแบบปกติขาว
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14:00 น. พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พุทธศักราช 2563 วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สนจ.//การแต่งกาย : ชุดปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
08:30 น. พบปะและชี้แจงการทดสอบสมรรถภาพ สมาชิก อส. ประจำปี 2563 สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บก.อส.จ.
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุม สนง.เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน ปศ./แต่งกาย : เสื้อสีเหลือง
14:00 น. พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พุทธศักราช 2563 วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สนจ. / แต่งกาย  : ชุดเครื่องแบบปกติขาว
15:30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 25/2563 ร่วมกับการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ.) ครั้งที่ 9/2563 ห้องประชุมหริภุญชัย สสจ./ปค.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:30 น. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ห้างสรรพสินค้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ราย สนจ./นิติกร
14:00 น. พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนจ. (แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
15:30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 25/2563 ร่วมกับการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ.) ครั้งที่ 9/2563 ห้องประชุมหริภุญชัย สสจ./ปค.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 0 2 7 2 2 8

今天

数量

1

这星期

数量

174

这月

数量

747

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]