เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพุธ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองปลิง หมู่ 1 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง ปค.
14:00 น. กิจกรรมพบปะพูดคุย รับทราบ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล บ้านเหล่าดู่ หมู่ 1 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง ปค.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการพัฒนาท้องถิ่น" ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานประเมินตลาดสะอาดเทศบาลระดับจังหวัด ครั้งทีี่ 1/2563 ห้อง POC สถจ.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563  ห้องประชุม 2 ชั้น 2B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน แรงงาน
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
- - - -
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:15 น. ลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี) ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5 พื้นที่อำเภอแม่ทา สนจ./กยพ.
13:15 น. ลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี) ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5 พื้นที่อำเภอป่าซาง และอำเภอเมืองลำพูน สนจ./กยพ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 0 1 8 0 5 8

今天

数量

1

这星期

数量

246

这月

数量

884

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]