เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:30 น. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร (การเเต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคราชการ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอิสระ ในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้องประชุมหอศิลป์สล่าเลาเลือง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน สนจ/บุคคล
10:00 น. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 Moderna ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 อบจ.ลำพูน อบจ.ลำพูน
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมสำนักงาน กกท.จังหวัดลำพูน ชั้น 2 สนามกีฬากลางองค์การบริหารจังหวัดลำพูน กกท.ลำพูน
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบ ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กรณี สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมีหนังสือคัดค้านการรับแจ้ง ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ศดธ.
10:00 น. มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ของที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน  ห้องปฏิบัติงานปลัดจังหวัด ปค.
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สสจ.ลพ. สสจ.
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคราชการ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอิสระ ในการต่อต้านการทุจริต จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หอศิลป์สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน สนจ./กบค.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 6 3 1 4

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

542

เดือนนี้

จำนวน

1721

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]