เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:30 น. ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565  ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ.(การแต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี)
10:00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด และลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สสจ
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครัง้ที่ 6/2565 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ภ.จว.ลำพูน
14:00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด และลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ
14:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพุนและคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2565 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศอ.ปส.จ.ลพ
14:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 22/2565 ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:30 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สนจ./(การแต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี)
10:00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด และลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สสจ.
13:00 น. การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น3 สนจ.
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:30 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ.(การแต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี)
08:30 น. ร่วมประชุมสัมนาผู้นำขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) ผ่านระบบ ZOOM cloud Meeting ศดธ.
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2565 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ภ.จว.ลำพูน
14:30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2565 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศอ.ปส.จ.ลพ
15:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดลำพูน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2565 ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 ปภ.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
08:30 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Cisco Jabber ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สนจ.(อก.)/จ่าจังหวัด
08:30 น. รับชมงานกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justece) ผ่าน  facebook Fanpage สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน/จ่าจังหวัด
09:00 น. บรรยายให้ความรู้วิชา "การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงบประมาณ และกลไกประชารัฐ" แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 13/2565 วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโฮ่ง วปค.
13:00 น. ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ลำพูน เพื่อเก็บคะแนนการประกวดจังหวัด  TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ./แต่งกาย : เสื้อโครงการ TO BE NUMBER ONE
13:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" ครั้งที่ 4/2565 ห้องประชุม POC ชั้น 3 สนจ.(อก.)/จ่าจังหวัด
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2565 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ตร.ภ.จ./ป้องกันจังหวัด
14:30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพุนและคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2565 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศอ.ปส.จ./ป้องกันจังหวัด
14:30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 22/2565 ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ.
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
08:30 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Cisco Jabber ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สนจ./อนก.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 7 6 3 6 4

วันนี้

จำนวน

24

สัปดาห์นี้

จำนวน

538

เดือนนี้

จำนวน

2272

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]