เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ประจำปี 2562 บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ทม.ลำพูน(การแต่งกายชุดสุภาพ)
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พมจ. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว และเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
11:00 น. สมาคมชาวลำพูนขอเข้าเยี่ยมคารวะ ห้องรับรอง ผวจ. -
13:30 น. ประชุมการยกระดับสถานการณ์สาธารณภัย ผ่าน vcs ห้องประชุมหริภุญชัย ปภ
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ประจำปี 2562 บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน/ชุดสุภาพ
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมหละพูน โรงแรมลำพูนวิล เกษตร
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 6/2562 ห้องประชุมจามเทวี ยุทธศาสตร์
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน(Lamphun Brand) ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมบัวขาว ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน พาณิชย์
18:00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการการวิจัยและพัฒนาการจัดการโรงงานต้นแบบด้วยนวัตกรรมเพื่อการส่งออกลำไยคุณภาพ เวทีกลางศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำพูน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ประจำปี 2562 บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 6/2562 ห้องประชุมจามเทวี สนจ./ยุทธศาสตร์
10:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ห้องประชุมมหันตยศ ปกครอง
13:30 น. ประชุมการยกระดับสถานการณ์สาธารณภัย VDO Conference ห้องประชุมหริภุญชัย ปภ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
06:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ประจำปี 2562 บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ทม.ลพ./แต่งกาย : ชุดสุภาพ
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ 6/2562 ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(กพย.)
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พมจ./แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
10:00 น. ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ห้องประชุมมหันตยศ ปค.
13:30 น. ประชุมการยกระดับสถานการณ์สาธารณภัยผ่านระบบ VDO Conference ห้องประชุมหริภุญชัย ปภ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
06:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ประจำปี 2562 บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ 6/2562 ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กยพ.
10:00 น. ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการขออนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัดลำพูน ห้องประชุมมหันตยศ ปกครอง
13:00 น. ประธานพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องประชุม POC สนจ./อนก.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 3 2 8 9

วันนี้

จำนวน

29

สัปดาห์นี้

จำนวน

333

เดือนนี้

จำนวน

819

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]