เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัดดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน วัฒนธรรม(การแต่งการชุดสุภาพโทนสีขาว)
09:00 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดอยขะม้อ ม.12 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ปค.(การแต่งกายชุดจิตอาสา)
13:30 น. เยี่ยมชมสถานประกอบการ บ.แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (สาขาลำพูน) 144 ม. 12 ต.ป่าสัก แรงงาน
14:00 น. เข้ารับโล่ที่ระลึก และเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน โรงละครสำนักพระราชวัง อาคาร 601 สนามเสือป่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (แต่งกายชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก)
15:00 น. บันทึกเทปรายการมองเมืองเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า(Lanna Cath Show : Design Contest) และการประกวดภาพถ่าย (มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ) สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน พาณิชย์
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดอยขะม้อ ม.12 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ปค./ชุดจิตอาสา
13:30 น. ประธานการประชุมคัดเลือกสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2562 (ในระดับตำบลและระดับอำเภอ) จังหวัดลำพูน ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วัฒนธรรม
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัดดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน วัฒนธรรม(การแต่งการชุดสุภาพโทนสีขาว)
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดอยขะม้อ ม.12 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ปค.(การแต่งกายชุดจิตอาสา)
13:31 น. ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม พมจ. (***)
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
07:00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัดดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน วธ.
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดอยขะม้อ ม.12 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ปค./แต่งกาย : ชุดจิตอาสา
13:30 น. เยี่ยมชมสถานประกอบการ บ.แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (สาขาลำพูน) 144 ม. 12 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน แรงงานฯ
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07:00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัดไชยมงคล ต.ประตูป่า อ.เมือง วธ. (ชุดสุภาพสีขาว)
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดอยขะม้อ ม.12 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ปค.(การแต่งกายชุดจิตอาสา)
13:30 น. เยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (สาขาลำพูน) 144 ม. 12 ต.ป่าสัก แรงงาน/สนจ.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 0 3 0 6 3

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

1860

เดือนนี้

จำนวน

1860

ลิงค์ที่น่าสนใจ