เลือกภาษา ::
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.ลำพูน ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 เม.ย. 2563, 11:09

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2562  ได้พิจารณาผลงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2562  จำนวน 3 ราย  ได้แก่

    1. นายวิทยา  พลสีลา       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน             

    2. นายพิเชษฐ์  บุญสุ         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

    3. นางสาววิไลรัตน์  กุนา     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน             

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน  ประจำปี พ.ศ. 2562  จำนวน 8 ราย ได้แก่

    1. นายสมพร  อ่อนเกตุพล     ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ            วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

    2. จ่าเอกสุนทร  อุไรสาย       นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ      สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

    3. นางเหรียญทอง  พรมใจ     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ      สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน

  1. นางสาวมยุรฉัตร สายอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
  1. นางสาวพัชรินทร์ ตันกลาง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
  1. นายโภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลลำพูน     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  1. นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
  1. นายโสภาค ศรัทธาทร พนักงานขับรถยนต์ ส 2 โรงพยาบาลลี้    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:45

               วันนี้ (5 ธันวาคม 2566 ) เวลา 13.30...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:44

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดล...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:43

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:42

         ช่วงค่ำเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่เวทีกลางในงานสักการะพระนางจามเทวีแ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 4 8 4 5 9

Today

Total

175

The week

Total

1169

This month

Total

13941

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]