เลือกภาษา ::
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.ลำพูน ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 เม.ย. 2563, 11:09

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2562  ได้พิจารณาผลงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2562  จำนวน 3 ราย  ได้แก่

    1. นายวิทยา  พลสีลา       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน             

    2. นายพิเชษฐ์  บุญสุ         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

    3. นางสาววิไลรัตน์  กุนา     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน             

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน  ประจำปี พ.ศ. 2562  จำนวน 8 ราย ได้แก่

    1. นายสมพร  อ่อนเกตุพล     ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ            วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

    2. จ่าเอกสุนทร  อุไรสาย       นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ      สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

    3. นางเหรียญทอง  พรมใจ     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ      สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน

  1. นางสาวมยุรฉัตร สายอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
  1. นางสาวพัชรินทร์ ตันกลาง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
  1. นายโภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลลำพูน     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  1. นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
  1. นายโสภาค ศรัทธาทร พนักงานขับรถยนต์ ส 2 โรงพยาบาลลี้    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 4 7 0

今天

数量

76

这星期

数量

1209

这月

数量

4268

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]