เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 ก.ย. 2564, 20:54

              จังหวัดลำพูนจัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเครือข่ายสมาชิก ฐานทรัพยากร ในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกลุ่มเป้าหมายเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชของไทยเพื่อการศึกษาและใช้ประโยชน์
           วันนี้ ( 2 กันยายน 2564 ) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรุยทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง เครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเครือข่ายสมาชิก ฐานทรัพยากร ในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ (  Zoom Meeting ) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาร่วมอบรม มีดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมอบรม 
        โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ. ) เป็นโครงการที่จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมใจอนุรักษ์พันธุ์พืชที่สำคัญ สำหรับการศึกษาและใช้ประโยชน์
              ในปี 2564 จังหวัดลำพูนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการแล้ว 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96 มีสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน แล้ว 48 โรงเรียน ซึ่งในปี 2565 จะขยายผลเพิ่มสมาชิก ซึ่งจังหวัดลำพูนจะนำแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไปปรับใช้ในการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์ราชการแห่งใหม่ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อไป .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 5 7 7 7 1

Today

Total

59

The week

Total

805

This month

Total

2990

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]