เลือกภาษา ::
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 เม.ย. 2564, 08:46

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2563 ได้พิจารณาผลงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2563  จำนวน 3 ราย  ได้แก่

 1.   นางอัจฉรา จันทรานิมิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
 2.   นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 3.   นางฑิฆัมพร  จันทะคุณ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลลี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน  ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 12 ราย ได้แก่

 1. นายแสวง ทาวดี    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
 2. จ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 3. นายพันธรัฐ สิทธิปรุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
 4. นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
 5. นางสาวชฏาพร สุนันตา  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน
 6. นางพวงผกา สุริวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
 7. นายณัฐชัย ชีวะศิริ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
 8. นายธนัท ปภพธนานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
 9. นางสาวสุพัตรา สุนันตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
 10. นายสมสิต เลารัตน์  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน  สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
 11. นายชรินทร์ ธรรมจารี  พนักงานบริการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
 12. นายธีรสิทธิ์ สินธร  พนักงานขับรถยนต์  โรงพยาบาลแม่ทา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:45

               วันนี้ (5 ธันวาคม 2566 ) เวลา 13.30...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:44

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดล...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:43

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:42

         ช่วงค่ำเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่เวทีกลางในงานสักการะพระนางจามเทวีแ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 4 8 4 6 9

Today

Total

185

The week

Total

1175

This month

Total

13949

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]