เลือกภาษา ::
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 เม.ย. 2564, 08:46

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2563 ได้พิจารณาผลงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2563  จำนวน 3 ราย  ได้แก่

 1.   นางอัจฉรา จันทรานิมิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
 2.   นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 3.   นางฑิฆัมพร  จันทะคุณ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลลี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน  ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 12 ราย ได้แก่

 1. นายแสวง ทาวดี    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
 2. จ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 3. นายพันธรัฐ สิทธิปรุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
 4. นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
 5. นางสาวชฏาพร สุนันตา  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน
 6. นางพวงผกา สุริวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
 7. นายณัฐชัย ชีวะศิริ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
 8. นายธนัท ปภพธนานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
 9. นางสาวสุพัตรา สุนันตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
 10. นายสมสิต เลารัตน์  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน  สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
 11. นายชรินทร์ ธรรมจารี  พนักงานบริการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
 12. นายธีรสิทธิ์ สินธร  พนักงานขับรถยนต์  โรงพยาบาลแม่ทา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 4 7 7

今天

数量

83

这星期

数量

1211

这月

数量

4271

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]