เลือกภาษา ::
ช่องทางออนไลน์สำหรับให้บริการประชาชน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

https://dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-menu

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

http://pvnweb.dpt.go.th/lamphun/index.php/e-service/2019-06-27-02-43-35

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

https://www.doe.go.th/prd/lamphun

https://empui.doe.go.th/auth/index

https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 2 7 3

วันนี้

จำนวน

149

สัปดาห์นี้

จำนวน

1267

เดือนนี้

จำนวน

13853

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]