เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร แบบสอบถามข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Total visits to the site

0 0 0 1 4 8 4 6 9

Today

Total

185

The week

Total

1174

This month

Total

13949

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]