เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ก.ค. 2563, 09:54

วันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2563 ) นายสำเริง  ไชยเสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 นำโดย นางสาวศศิธร  อินทกุล  ผู้ตรวจการกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งจังหวัดลำพูน ผ่านการประเมินรอบแรกจำนวน 5 ชมรม ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ฯ , จังหวัด TO BE NUMBER ONE ลำพูน , โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่งและโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ซึ่งคณะกรรมการได้มาตรวจติดตามระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563

          สำหรับการตรวจติดตามในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และสามารถรักษามาตรการในการดำเนินงานในสถานศึกษา  สถานประกอบการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ตามหลักปฏิบัติการ “5D วิถี TO BE ลำพูน” ซึ่งประกอบด้วย Dream , Drive , Design , Deploy และDevelopment

          ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัด TO BE NUMBER ONE ลำพูน ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดลำพูนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 18 ปี เพื่อน้อมนำพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ก.ย. 2563, 14:14

 วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ห้องรอยัล จูบิลี่  ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ก.พ.ร....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:54

โครงการชลประทานจังหวัดลำพูน สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มทรงตัว ยังคงต้องเฝ้าต...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:52

วันนี้(23 สิหาคม 2563) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไช...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:54

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราช...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 2 9 8 8 8

Today

Total

21

The week

Total

265

This month

Total

1038

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]