เลือกภาษา ::
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2565

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

   -รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

   -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563

   -รายงานการวิจัยติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน(พ.ศ.2561-2564) ทบทวนรอบปี 2562

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง)

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 6 0 8 3

วันนี้

จำนวน

26

สัปดาห์นี้

จำนวน

411

เดือนนี้

จำนวน

1607

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]