เลือกภาษา ::
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปี 2568

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับปี พ.ศ. 2567

การเปิดดอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2567

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567

    - แผนและผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    - แผนและความก้าวหน้านการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับปี พ.ศ. 2566

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566

    -รายงานผลการดำเนินตามตามแผนปฏิบัิราขการประจำปี พ.ศ.2566

   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำพูน

   - แผนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี พ.ศ. 2566

   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2565

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

    -รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

   -รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

   -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563

   -รายงานการวิจัยติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน(พ.ศ.2561-2564) ทบทวนรอบปี 2562

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง)

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]