เลือกภาษา ::
Ethics ลำพูน

ประมวลจริยธรรม  สำหรับข้าราชการพลเรือน  พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ( สำนักงาน ก.พ.)

     - ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)  

     - แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 1 0 0 2

วันนี้

จำนวน

30

สัปดาห์นี้

จำนวน

936

เดือนนี้

จำนวน

4268

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]