เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: การคัดเลือกผู้จัรายการร่วมทางวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

วันที่ 16 ธ.ค. 2565, 09:10

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]