เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 สร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 2 มิ.ย. 2566, 16:55

                วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ ป่าบ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอลี้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
                ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 โดยให้กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกจังหวัด หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ำลำคลอง สองข้างทางสาธารณะ เป็นต้น
                 สำหรับจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566" พื้นที่ป่าเนื้อที่ 12 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ต้นประดู่ป่า ต้นพะยูง ต้นพะยอม ต้นมะค่าโมง ต้นขี้เหล็ก และต้นหว้า รวมกล้าไม้ประมาณ 1,500 ต้น
                 ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่สีเขียวลดลง ส่งผลให้สูญเสียแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งดูดซับคาร์บอนที่สำคัญ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดไฟป่า หมอกควัน ภัยแล้ง และอุทกภัย ซึ่งล้วนเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจำและทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ในวันนี้นอกจากจะเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติแล้ว ยังเป็นการบรรเทาวิกฤตโลกร้อน ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสี่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 4 4 5

Today

Total

51

The week

Total

1201

This month

Total

4282

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]