เลือกภาษา ::
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำ ทุกการดำเนินงานต้องสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมคณะ เข้าหารือข้อราชการร่วมกับนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

              จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมคณะได้รับฟังผลการดำเนินงานของจังหวัดลำพูน โดยมี นายาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน

              สำหรับประเด็นการตรวจติดตามในครั้งนี้ ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่2) การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนายั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การกำกับ ดูแล ติดตามช่วยเหลือครอบครัวและนักเรียนทุนพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) การดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 การตรวจติดตามการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 การตรวจติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ เป็นต้น

               ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 15 ได้เน้นย้ำทุกส่วนราชการที่ดำเนินงานทุกโครงการจะต้องปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส และมุ่งเน้นถึงประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มี.ค. 2566, 16:40

               วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 2 บ้านจำขี้มด ตำบ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มี.ค. 2566, 15:51

          จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดล...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มี.ค. 2566, 11:05

               สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:12

               ลำพูน พบจุดความร้อนมากขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 1 3 0 8

Today

Total

218

The week

Total

982

This month

Total

4092

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]