เลือกภาษา ::
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.ลำพูน ติดตามการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 13 ม.ค. 2566, 20:16

                 (13 มกราคม 2566 ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ บ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านป่าตึงงามให้การต้อนรับ

                 โอกาสนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พบปะ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากปราชญ์ชาวบ้าน และได้ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานแบรนด์เนมจากเสื้อผ้า ฐานถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ฐานสมุนไพรดังไกลระดับโลก ณ บ้านนางบัวเหลียว มาต๊ะพาน ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนา ณ บ้านนายบุญเลย ใจตึง และ ฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนที่เกิดจากส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ฯ และเกิดการขยายผลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

                จากนั้นยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” นิทรรศการปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นิทรรศการการแก้ไขปัญหาความยากจน/Thai QM/TP Map/อำเภอนำร่อง นิทรรศการขยะเปียกลดโลกร้อน นิทรรศการ รางวัล “เพชรดอกแก้ว และชมนิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

               ช่วงบ่ายนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ

                นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาของประธานแม่บ้านมหาดไทยทั้ง 17 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยมีประเด็นในการเสวนา ประกอบด้วย

                 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนีมีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน และขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็ก และแม่เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ มาตรฐานสุขลักษณะ โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย น้อมนำแนวพระราชดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา.“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อพัฒนาการสวมใส่ผ้าไทยทุกช่วงวัย ทุกโอกาส โดยจัดการประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทยให้มีความหลากหลายในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และโครงการ.“ครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อการคัดแยกขยะแห้งขยะเปียกทำเป็นปุ๋ยอินทรีย

               ทั้งนี้ในช่วงเย็นจะมีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย "ผ้าไทยใส่สนุก" ณ สวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่น โดยแม่ประธานแม่บ้านมหาดไทย ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมแสดงแบบอีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 0 6 0

Today

Total

145

The week

Total

1568

This month

Total

4016

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]