เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดประชุม ITA เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทักษะ องค์ความรู้ และการให้คำปรึกษาในกระบวนการพัฒนาตามกรอบการประเมิน ITA
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 4 ม.ค. 2566, 11:27

                วันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทักษะ องค์ความรู้ และการให้คำปรึกษาในกระบวนการพัฒนาตามกรอบการประเมิน ITA เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และสามารถยกระดับต่อคะแนนผลการประเมิน ITA ในปี 2566 โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน
                นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือที่เรียกว่าการประเมิน (ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้เป็นหนึ่งในตัวขี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป และ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ปรับกลไกการประเมิน ITA โดยกำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐของแต่ละจังหวัด และกำกับติดตามรวมถึงให้คำแนะนำหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน
                สำหรับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าเฉลี่ยความโปร่งใสทั้งประเทศอยู่ที่ 87.57 คะแนน สำหรับจังหวัดลำพูนมีค่าเฉลี่ย 89.19 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 29 ของประเทศ มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งหมดจำนวน 59 หน่วยงาน ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน 1 หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 58 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินในระดับ AA จำนวน 6 หน่วยงาน และ ระดับ A จำนวน 41 หน่วยงาน รวมหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดจำนวน 47 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 79.66 ซึ่งเพิ่มจากปี 2564 ร้อยละ 16.95 และหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 22 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 20.34

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:24

  InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 3 1 9

Today

Total

29

The week

Total

613

This month

Total

3273

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]