เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2566
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 9 ธ.ค. 2565, 16:13

               วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
              ทั้งนี้แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ 2 ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
              สำหรับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช.เสนอ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด สรุปดังนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูล การป้องกัน การทุจริต และการให้บริการสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินที่กำหนด, ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้คำแนะนำในด้านกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด, หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการกำกับติดตามการประเมินฯ และผลักดันให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่กำหนด, หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปีงบประมาณ 2565 -2570 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ แนวทางการประเมินฯ และเครื่องมือการประเมินฯ ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด เพื่อผลักดันและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของจังหวัดลำพูน ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน วันนี้

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 9 2 3

Today

Total

3

The week

Total

856

This month

Total

4368

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]