เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูน มอบสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามระบบฐานข้อมูล TPMAP ปี 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 25 ก.ค. 2565, 20:52

              วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายระบบ TPMAP   โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน   นายบุญส่ง ไชยมณี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี

                นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน  กล่าวว่า  การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือระบบ TPMAP พื้นที่อำเภอเมืองลำพูน  มีครัวเรือนเป้าหมายดำเนินการตามระบบ TPMAP จำนวน  829 ครัวเรือน แยกเป็นครัวเรือนตั้งต้น 319 ครัวเรือน และครัวเรือนเปราะบาง (Extra) จำนวน 510 ครัวเรือน โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วน ภายใต้ ศจพ.อำเภอเมืองลำพูน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อทำให้ประชาชนอำเภอเมืองลำพูนพ้นจน สร้างสุข อย่างยั่งยืน

 ทั้งนี้ อำเภอเมืองลำพูน ได้นำข้อมูลจาก TPMAP มาชี้เป้าเพื่อคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในมิติด้านรายได้ และมิติอื่นๆ จำนวน 100 คน เข้ารับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค นับเป็นความกรุณาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และคณะทุกท่านที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนการทำงานของ ศจพ.อำเภอ   ทีมปฏิบัติการฯ ตำบล และทีมพี่เลี้ยง รวมทั้งการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองลำพูนให้ก้าวผ่านวิกฤติการณ์ต่างๆ สามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ก้าวสู่การพ้นจน สร้างสุข ได้อย่างยั่งยืน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 9 5 2 6 6

Today

Total

40

The week

Total

1563

This month

Total

5595

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]