เลือกภาษา ::
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตที่ 1 และคณะฯ  ร่วมกิจกรรมตลาดนัดบุญแบ่งปัน ตำบลทากาศ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:40

????ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตที่ 1 และคณะฯ  ร่วมกิจกรรมตลาดนัดบุญแบ่งปัน ตำบลทากาศ  เพื่อส่งเสริมกำลังใจ แบ่งปันน้ำใจ สร้างความสุขให้ประชาชนในตำบลทากาศและลดปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่?‍?‍??‍?‍?‍????   
???วันนี้(10 มิถุนายน 2564)ที่ วัดหมื่นข้าว ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายแพทย์ ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตที่ 1 พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,  นายแพทย์สุผล ตันติยะนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน, นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา, นายอำเภอเมือง ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิดแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดบุญแบ่งปัน ตำบลทากาศ โดยมี เจ้าอาวาสวัดทาหมื่นข้าว พระภิกษุสงฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทากาศ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
 ????‍?‍?‍?โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตที่ 1 และคณะฯ ไม้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน จำนวน 2 ทุน  พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่กลุ่มเบาะบางในพื้นที่ตำบลทากาศอีกด้วย
 ????นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ กล่าวว่า วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะทีมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และทีมผู้บริหารทุกท่าน ตำบลทากาศ เป็น 1 ใน 6 ตำบล ของอำเภอแม่ทา มีที่ตั้งอยู่ในโซนกลางของอำเภอแม่ทา ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน มีจำนวนประซากรทั้งสิ้น 7,540 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และแกะสลักไม้ จากสถิติข้อมูลในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของประชาชนในตำบลทากาศมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นความสำคัญที่ต้องมีการวางแผน ดำเนินการอย่างเร่งด่วน และเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด  เพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ภายใต้นวัตกรรมที่ชื่อว่า  pilla (พิวล่า) ลำพูนโมเดล "ต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน"   โดยมีระบบการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ระบบ หรือที่ว่า 4 เสาหลัก ประกอบด้วย  เสาที่ 1 ระบบข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย ชี้เป้า รายละเอียดข้อมูลบุคคลอย่างละเอียดชัดเจน ,  เสาที่ 2 ระบบดัก จับ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ภายใต้การฝ้าระวัง รู้สัญญาณเตือน ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมที่อาศัยความร่วมมือ,  เสาที่ 3 ระบบป้องกันและบำบัด เป็นกระบวนการช่วยเหลือ ให้ความรู้ เข้าถึงปัญหาและช่วยเหลือปัญหาที่ประสบเบื้องต้น ตลอดจนการส่งต่อ บำบัดเยียวยา และต้องมีติดตามผล และ เสาที่ 4 ระบบบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการกำหนดในรูปของคณะกรรมการดำเนินการในระดับต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหา เช่น  ระดับชุมชน ซึ่งเป็นระดับหน่วยที่ใกล้ชิดเข้าถึงปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนมากที่สุด มีคณะกรรมการบริหารจัดการต่อเนื่องในระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัดต่อไป
 ?????สำหรับ การเปิด "กิจกรรมตลาดนัดบุญแบ่งปัน" ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย กิจกรรมแบ่งปันความสุขให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลทากาศ เพื่อส่งเสริมกำลังใจ แบ่งปันน้ำใจ สร้างความสุขให้ประชาชนในตำบลทากาศและลดปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่  ในนามตัวแทนผู้บริหารของพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของพื้นที่อำเภอแม่ทา เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในตำบลทากาศ และในอำเภอแม่ทามีความสุข มีความพอเพียง และมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรง เป็นเกราะป้องกันตนเองและครอบครัวให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้อย่างมั่นคงต่อไป .?????

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:12

               ลำพูน พบจุดความร้อนมากขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:08

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหา...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:07

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูป...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566, 16:05

                 วันนี้ (21 มีนาคม 2566) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพู...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 1 0 1 2

Today

Total

40

The week

Total

939

This month

Total

4272

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]