เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน กำหนดมาตรการลดป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ทั้งการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงระยะวิกฤต
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 ธ.ค. 2563, 09:30

       วันนี้(13 ธันวาคม 2563) ที่ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5.) เกินมาตรฐาน เพื่อติดตามคุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน โดยมี  นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

       ด้วยกองกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และได้มีข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาฝันละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และตามมาตรการที่กำหนดไว้ ปัจจุบัน ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดลำพูน เริ่มมีสภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)   สูงเพิ่มขึ้น อันอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัยของประชาชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเพื่อหยุดการเผาและควบคุไมให้ค่าฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย 1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต)   2.มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด)  3. มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษเพื่อให้การลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดลำพูน ในพื้นที่ชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องสอดส่องดูแลประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศ และดำเนินการตามมาตรการในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดลำพูน อย่างยั่งยืน

       ในส่วนของจังหวัดลำพูน ได้มีคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนที่ 2501 /2563

เรื่อง ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

       1. มาตรการควบคุมและลดมลพิษด้านการคมนาคมและขนส่ง 1.1 ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประสานสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบควันดำ หากตรวจพบรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งผู้ขับขี่หรือผู้ครอบครองให้งดใช้รถคันดังกล่าว จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงและผ่านการตรวจสอบสภาพให้ใช้รถได้ พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจสบมลพิษจากรถ (ควันดำ) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  1.2 ให้ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ, 2522 พิจารณาตั้งด่าตรวจควันดำในเส้นทางเสี่ยง ระหว่างวันที่ 15 รันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และสุ่มตรวจตามความจำเป็น หากตรวจพบรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด  1.3 ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงมาตรการตรวจควันดำหรือมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และกรณีที่พบเห็นยานพาหนะที่ปล่อยควันดำให้ประชาชนแจ้งข้อมูลมายังสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนทางโทรศัพท์หมายเลข 053-525548 และตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ทางหมายเลข 191 เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

       2. มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม 2.1 ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน แจ้งผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ งดกิจกรรมที่ต้องมีการเผาไหม้และการระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ต่าง ๆ ในโรงงาน รวมถึงรณรงค์และสร้างแรงจูงใจ ให้ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำแผนกำหนดการตรวจโรงงานอุสาหกรรมให้ครอบคลุมทุกแห่ง2.2 ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมและจัดส่งให้นายอำเภอในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงานตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด  

       3. มาตรการควบคุมด้านการก่อสร้าง  3.1 ให้แขวงทางหลวงลำพูน และแขวงทางหลวงชนบทลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำกับควบคุมผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง เช่น การหาอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย การจัดให้มีบ่อล้างล้อรถขนดินทราย และการจัดให้มีการฉีดละอองน้ำในบริเวณที่มีก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน และเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นละอองน้ำตามความเหมาะสม ทำความสะอาดบริเวณผิวการจราจรละพื้นผิวถนน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น รวมทั้งดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงโดยตัดหญ้าบริเวณ 2 ข้างทาง และเฝ้าระวังมิให้เกิดไฟไหม้บริเวณ 2 ข้างทาง โดยให้ปฏิบัติอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  3.2 เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ทำให้กรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือวัสดุก่อสร้างตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนน รวมถึงรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อลังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 7 5 7

Today

Total

52

The week

Total

887

This month

Total

3062

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]