เลือกภาษา ::
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.lamphun.go.th/th/purchase

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

http://pvnweb.dpt.go.th/lamphun/index.php/2018-01-10-08-39-04

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

https://drive.google.com/file/d/1B5WgjMLZaurhVj-P3A8Kyp6tejN2QbXK/view

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2019-01-03152518%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2062.pdf

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7655/

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7838/

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_prakad.htm

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

http://www.aecthaibiz.com/province_new/news_detail.html?pv=51&pi=474426

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

http://www.dol.go.th/lamphun/Pages/Purchase.aspx

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/procurement/announce-purchase

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://pvlo-lpn.dld.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=465:2019-05-03-11-21-24&catid=20:2011-10-18-09-46-00

http://pvlo-lpn.dld.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=466:-2562&catid=20:2011-10-18-09-46-00

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190605095702_1_file.jpg

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180716134358_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20171207165303_1_file.PDF

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]