เลือกภาษา ::

เกี่ยวกับจังหวัด

นายสันติธร ยิ้มละมัย

ตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2565 ถึง ปัจจุบัน

รายละเอียด

ประวัติ       ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วัน เดือน ปีเกิด :      7 เมษายน 2509 

ประวัติการศึกษา :

             - ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             - ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

            - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

            - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

การอบรม/ศึกษาดูงาน :

               - หลักสูตร Sumer Program For U.S. Language And Culture Experience (AFS International Intercultural Programs ปี 2527)

               - โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่ 18 ประจำปี 2534

               - หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 101 วิทยาลัยการปกครอง

               - หลักสูตรผู้บริหาร ระดับ 7 ของกระทรวงมหาดไทย

               - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65

               - หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  (ป.ย.ป. 2) รุ่นที่ 6

               - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62

               - หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 8

ประวัติการทำงาน :

             - ปลัดอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

             - บุคลากร สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง

             - ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

             - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดนครปฐม

             - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล กลุ่มงานสารสนเทศและการติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

             - หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครปฐม

             - หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและการติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

             - หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

             - หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี

             - หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

             - รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (25 ต.ค. 2559)

             - รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1 ตุลาคม 2561)

             - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (17 ธันวาคม 2564)

             - ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน)

ที่อยู่  :  ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน   ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง  ตำบลศรีบัวบาน  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน   51000    

เบอร์โทรศัพท์   :  053-560506 

อีเมล :  [email protected]  

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]