เลือกภาษา ::

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายโยธิน ประสงค์ความดี

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายโยธิน ประสงค์ความดี 08:30 น. เข้าร่วมการสัมมนา "Forum 2023: NEC Lamphun Moving Forward Together" อนาคตลำพูนขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โรงแรม Grand Pa Hotel and Resort Lamphun มช*
09:30 น. ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน (คทช.จังหวัด) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด*
14:30 น. ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab Mod for Quality of Life : CLM) โคก หนอง นา โมเดล บ้านน้ำดิบน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พช/ ชุดผ้าไทย
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 7 7 3 6

วันนี้

จำนวน

95

สัปดาห์นี้

จำนวน

1576

เดือนนี้

จำนวน

13793

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]