เลือกภาษา ::

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายสมาน กองแก้ว

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสมาน กองแก้ว 08:30 น. เข้าร่วมการสัมมนา "Forum 2023: NEC Lamphun Moving Forward Together" อนาคตลำพูนขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โรงแรม Grand Pa Hotel and Resort Lamphun มช*
09:30 น. ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน (คทช.จังหวัด) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด*
14:30 น. ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab Mod for Quality of Life : CLM) โคก หนอง นา โมเดล บ้านน้ำดิบน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พช/ ชุดผ้าไทย
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]