เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายสันติธร ยิ้มละมัย)

คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ผนวก 1 - 10)
คำสั่งมอบหมายการดำเนินการทางวินัย
8.1 สำนักงานจังหวัดลำพูน
8.2 ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
8.3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
8.4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
8.5 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
8.6 สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
8.7 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน
8.8 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
8.9 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
8.10 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
8.11 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
8.12 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
8.13 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
8.14 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
8.15 สำนักงานสรรพกรพื้นที่ลำพูน
8.16 สำนักงานสัสดีจังหวัดลำพูน
8.17 แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
8.18 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
8.19 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
8.20 เรือนจำจังหวัดลำพูน
8.21 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน
8.22 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
8.23 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
8.24 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
8.25 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
8.26 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
8.27 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
8.28 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
8.29 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
8.30 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
8.31 สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน
8.32 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน
8.33 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
8.34 ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
8.35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
8.36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
8.37 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
8.38 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน
8.39 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน
8.40 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
8.41 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
8.42 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]