เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)

วันที่ 3 เม.ย. 2563, 16:41

คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๒ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ ใหม่ (ยกเลิก คำสั่งฯ ฉบับที่ ๑) ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๓ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดฯ
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ (เพิ่มเติม) ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๕ เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๖ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ (เพิ่มเติม) ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๘ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ สำหรับตลาด และแก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๙ เรื่อง ห้ามมิให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ออกจากเคหะสถาน หรือบริเวณที่พำนัก
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ สำหรับตู้บริการอัตโนมัติของธนาคาร
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๑ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ สำหรับร้านสะดวกซื้อ หรือร้านอื่นใดที่มีลักษณะกล้ายคลึงกัน ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และซุปเปอร์มาร์เก็ต
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ สำหรับร้านสยามทีวีฯ ร้านนิยมพานิชฯ ร้านโมเดิร์นฯ ร้านศิวดล หรือร้านอื่นใดที่มีขนาดและลักษณะกิจการที่คล้ายคลึงกัน
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง ให้งดบริการบางประเภทของสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ (เพิ่มเติม) ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ (เพิ่มเติม) สำหรับผู้เดินทางมายังจังหวัดลำพูน
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ (ประกาศฯ ฉบับที่ ๓, ๕ คำสั่งฯ ที่ ๕, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓)
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๘ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ ๑๕
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ เป็นการชั่วคราว (ตลาดนัดประตูป่า)
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๒๐ เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ เป็นการชั่วคราว (สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาระพึ่งพิงระหว่างกัน)
คำสั่งคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มเติม (สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน)

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 4 7 8

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

184

เดือนนี้

จำนวน

955

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]