เลือกภาษา ::

วันอังคาร ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายโยธิน ประสงค์ความดี

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายโยธิน ประสงค์ความดี 09:00 น. ประธานเปิดการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการจัดการกับภาวะฉุกเฉินผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง/ผู้ป่วยนิติจิตเวช เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำพูน ห้องประชุมเดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน รพ.ลพ.
09:30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน วัดแม่สารป่าขาม ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน พมจ.
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) จังหวัดลำพูน  ครั้งที่ 4/2566 ห้องประชุม POC ชั้น 3 พช.
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]