เลือกภาษา ::
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานในจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12efddde7c9.PDF 

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/?page_id=2413

http://www.lamphun.doae.go.th/wp-content/uploads/2020/06/o13-manual_newfarmer.pdf

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

http://pvnweb.dpt.go.th/lamphun/index.php/2019-06-26-09-07-59/2019-06-26-09-56-08

https://www.dpt.go.th/images/stories/pdf/handbook_dpt-62/2.pdf

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/?r=site/view&id=1786

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2020-03-21174752%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81.pdf

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/คู่มือประชาชน.html

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://manage.dld.go.th/index.php/th/service-menu/manual-service-menu/100-2015-12-29-03-44-42

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

https://www.doe.go.th/prd/lamphun/custom/param/site/94/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/1365

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/70a64e471b8f6297f6ceaf84eecf1b4c.pdf

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/7f87c9ab8b0218ee45eca8a14e8fba62.pdf

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]