เลือกภาษา ::
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของจังหวัดลำพูน และส่วนราชการต่างๆ

จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5f0bf7a9ee89c.pdf

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/lamphun/more_news.php?cid=24

https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php?nid=358

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-performance-preview-421091791796

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-performance-files-421091791795

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html?page_locale=th_TH

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A162.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A162.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175348008&ssbinary=true

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/2020-02-12-03-36-51/2020-02-12-03-39-04/2020-02-12-03-40-37/2562-3

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/2020-02-12-03-36-51/2020-02-12-03-39-04/2020-02-12-03-40-37/2562-3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/?r=site/view&id=1786

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2020-03-211730582020-03-16134338%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]