เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายสันติธรม ยิ้มละมัย) แก้ไขเพิ่มเติม 8.5 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]