เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯ ลำพูน ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ พร้อมนำหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ออกให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 ธ.ค. 2565, 16:25

               วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาค รัฐ ภาคเอกชน นายอำเภอเวียงหนองล่อง ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีและร่วมกิจกรรม
               จากนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย คือการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุก ทั้งรูปแบบการให้บริการครบวงจรที่ครอบคลุมหลากหลายและการให้บริการถึงตัวบุคคล เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว จังหวัดลำพูนได้จัดให้มีการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการ ที่แท้จริง ของประชาชน อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น
              โดยภายในกิจกรรมมีการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ พร้อมการออกหน่วยของส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ การออกให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 การรับฟังปัญหา การร้องทุกข์ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การให้บริการต่อภาษีรถ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน การออกหน่วยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา เพื่อลดภาระการเดินทางในการชำระค่า น้ำค่าไฟ การให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร การแจกเมล็ดพันธ์พืช ผัก ต้นไม้ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นต้น
               นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบโฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิ์ สปก. คือเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้กับประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยมีหลักว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะต้องมีฐานะยากจนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จำนวน 3 ราย ยังได้พบปะ พูดคุย กับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการในโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งได้เยี่ยมบูธการออกหน่วยของหน่วยงาน ต่างๆ ที่มาร่วมออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้ เป็นการมอบความสุข ตามโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน ชาวจังหวัดลำพูน ให้มีความเป็นอยู่ ดีขึ้นและได้รับบริการอย่างทั่วถึง อีกด้วย.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 4 6

Today

Total

190

The week

Total

943

This month

Total

4371

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]