เลือกภาษา ::
รู้จัก สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 มี.ค. 2563, 12:37

         สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน จะมีการจัดเก็บข้อมูล สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำหรับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ นั้น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัยของประชากร ณ วันสำมะโน โดยจัดทำทุก 10 ปี เกิดขึ้นครั้งแรก พ.ศ. 2452 โดยความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เรียกว่า “สำรวจสำมะโนครัว” สำนักงานสถิติแห่งชาติรับผิดชอบและดำเนินการสำมะโนประชากร เมื่อ พ.ศ. 2503 และตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา ได้ทำสำมะโนเคหะพร้อมกับการทำสำมะโนประชากร ดังนั้นในปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นการทำสำมะโนประชากร ครั้งที่ 12  และสำมะโนเคหะ ครั้งที่ 6 เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของประชากรตามที่อยู่จริง และประเภทที่อยู่อาศัยจริงให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อย และเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชาชนและที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี

          สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 จะเก็บข้อมูลประชาชนคนไทยทุกคนที่อาศัยในประเทศไทย ณ วันสำมะโน และชาวต่างชาติที่มาอาศัยในประเทศไทยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ทั้งหมดตามที่อยู่จริงและประเภทที่อยู่อาศัยของประชากร เช่น เพศ อายุ สัญชาติ การศึกษา การทำงาน เป็นต้น โดยสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูนจะส่งเจ้าหน้าที่ หรือที่เรียกว่า “คุณมาดี” ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ในทุกอำเภอของจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 ตามสโลแกน “ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล” จึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกคนให้ข้อมูลกับทางสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูนด้วย เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาจังหวัดลำพูนเราต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5353 4363 โทรสาร 0 5351 1171 Email : [email protected] ได้ตามวันเเละเวลาราชการ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:44

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดล...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:43

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 ธ.ค. 2566, 09:42

         ช่วงค่ำเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่เวทีกลางในงานสักการะพระนางจามเทวีแ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ธ.ค. 2566, 09:31

     จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 4 8 2 7 0

Today

Total

146

The week

Total

1271

This month

Total

13859

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]