เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน(ลพ0011-ว41) ประกาศเรื่องหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรุปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)

วันที่ 8 พ.ค. 2567, 10:20

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]