เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามแนวทาง "สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม"
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 8 ธ.ค. 2565, 19:36

               วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน (ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5) ปี 2565-2566 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
                สำหรับแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ(ศกพ.) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานมอบนโยบาย 3 พื้นที่ 7 มาตรการ ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 มุ่งเน้นยกระดับความเข้มงวดใน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่า พื้นที่เมือง พื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้ 7 มาตรการ ตามกรอบแนวทาง "สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม"
                โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำ ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอและทุกภาคส่วน ลดและงดการเผาทุกชนิด รวมถึงลดจุดความร้อน(Hot spot) ของทั้งจังหวัดให้ได้ไม่เกิน 1,547 จุด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษยังได้นำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศวางเพิ่มเติมในพื้นที่ของอำเภอลี้ อีกจำนวน 1 จุด และยกระดับความเข้มงวดใน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่า พื้นที่เมือง พื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้ 7 มาตรการ ตามกรอบแนวทาง "สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม" ประกอบด้วย เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแจ้งเตือนล่วงหน้า 7 วันทุกพื้นที่ , ยกระดับมาตรการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง, ยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร (ชิงเก็บ ลดเผา และ Burn Check) กำกับดูแลการดำเนินการในทุกระดับอย่างเข้มงวด ติดตามผลการดำเนินการและประเมินสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง, ลดจุดความร้อน ป้องกันและควบคุมการเกิดไฟในทุกพื้นที่ และพัฒนาระบบพยากรณ์ความรุนแรงและอันตรายของไฟ (Fire Danger Rating System : FDRS), ผลักดันกลไกระหว่างประเทศ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนมีประสิทธิภาพสูงสุด, ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง
               ด้านการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่า(พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ) จำนวน 22 แห่ง และมีการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับภารกิจควบคุมไฟป่าจากกรมป่าไม้ ตามเขตพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบ ได้แก่ ระดับเล็ก พื้นที่ป่าตั้งแต่ 1 - 49,999 ไร่ ได้รับงบประมาณ 18,700 บาท, ระดับกลาง พื้นที่ป่าตั้งแต่ 50,000 – 100,000 ไร่ ได้รับงบประมาณ 37,400 บาท, ระดับใหญ่ พื้นที่ป่าตั้งแต่ 100,000 ไร่ขึ้นไป ได้รับงบประมาณ 56,100 บาท
               ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 20 แห่ง (อปท.ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจทั้งหมด 22 แห่ง) รวมเงินงบประมาณ 504.900 บาท แบ่งเป็นขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ขนาดกลางจำนวน 3 แห่ง และขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง สำหรับ อปท.ที่ได้รับการโอนถ่ายภารกิจแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง และ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
               ทั้งนี้ สถานการณ์หมอกควันและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดลำพูนมีจุดความร้อนซึ่งใช้ระบบ VIRS (Hot spot) ในการตรวจวัดเกิดขึ้นจำนวน 626 จุด ลดลง 2,197 จุด หรือลดลงร้อยละ 78 (ปี 2564 ขึ้นเกิด 2,823 จุด), ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐาน 11 วัน ลดลงจำนวน 28 วัน หรือลดลงร้อยละ 72 เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2564 ที่มีจำนวนวันเกินมาตรฐาน 39 วัน และพื้นที่เผาไหม้ จังหวัดลำพูน มีจำนวน 85,024 ไร่ ลดลง 362,627 ไร่ หรือลดลง ร้อยละ 79 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนพื้นที่เผาไหม้ ของปี 2564 มีจำนวน 411,651 ไร่.

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 0 3 1 9 5

今天

数量

9

这星期

数量

529

这月

数量

2667

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]