เลือกภาษา ::
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “Lamphun Go Green”
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 15 ก.พ. 2564, 11:06

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “Lamphun Go Green” ที่ว่างสร้างอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
.
วันที่ (12 กุมภาพันธ์ 2564) ที่บ้านพักนายอำเภอบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรม “Lamphun Go Green” ที่ว่างสร้างอาหาร ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อนำผลผลิตไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามครัวเรือน อาทิ ผักสลัด ผักกาด พริก ผักชี เป็นต้น ในพื้นที่ว่าง จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณบ้านพักนายอำเภอบ้านโฮ่ง , เยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบและปลูกผักสวนครัว บริเวณบ้านของ นางจำเนียน ขันธรรม บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง และเยี่ยมชมฟาร์มม้าขาวและปลูกผักสวนครัว ณ อภิวัฒน์ฟาร์ม บ้านห้วยแทง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง
.
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัดสานต่อโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" และได้กำหนดนโยบายแม่บ้านมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ การคัดแยกขยะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ว่างสร้างอาหาร การลดใช้ถุงพลาสติก การใช้ถังขยะอินทรีย์ และการเลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด ได้แก่ถุงหูหิ้วที่มีขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอดพลาสติก และแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมุ่งเน้นให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว อย่างเช่น การลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ในครัวเรือน โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R ประกอบด้วย 1. การลดการใช้ Reduce โดยให้ใช้ตามความจำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือย รณรงค์ใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ โดยหลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติก การใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัด และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2. การนำกลับมาใช้ซ้ำ Reuse เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้แก้วน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติกหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่มีสภาพดีให้กับผู้ที่ขาดแคลน 3. การนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle เน้นการคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น การคัดแยกกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เพื่อรวบรวมให้ร้านรับซื้อของเก่า
.
ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จึงได้กำหนดการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ดังกล่าว เช่น การผลิตปุยหมักจากขยะอินทรีย์ การนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาใช้กับแปลงผักสวนครัว ที่ปลูกตามที่ว่าง ริมรั้ว และในกระถาง การใช้พื้นที่ว่างสร้างอาหารตามโครงการปลูกผัก การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงได้จัดทำโครงการ LAMPHUN GO GREEN ขึ้นมาในวันนี้ โดยเริ่มต้นจากปฏิบัติจริงในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นสถานที่แห่งแรก ตามแนวคิด "ผู้นำต้องทำก่อน" เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ ผู้นำองค์กรในทุกระดับ ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน ให้ขยายไปสู่ภาคประชาชนของจังหวัดลำพูน เพื่อจะได้ขับเคลื่อนแบบองค์รวมทั้งจังหวัด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปลูกผักตามนโยบายที่ว่างสร้างอาหาร , การเยี่ยมชมฟาร์มไก่ไข่ออแกนิค, การเยี่ยมชมการจัดทำถังขยะอินทรีย์, การคัดแยกขยะ และ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
.
กิจกรรม LAMPHUN GO GREEN ในหัวข้อ " ที่ว่างสร้างอาหาร " ในวันนี้ สืบเนื่องจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำโดย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกัน ของคู่สมรส ของผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมและประเทศชาติ ซึ่งได้จัดทำโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" และกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนต่างๆ เช่น การร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการร่วมลดปริมาณขยะ รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไขในอนาคต โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมตามกรอบแนวคิดและการขับเคลื่อนนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยดังกล่าว ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน/จึงได้จัดทำกิจกรรม LAMPHUN GO GREEN และได้ดำเนินการในเรื่อง "ที่ว่างสร้างอาหาร" เพื่อสานต่อแนวคิดตามโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม " โดยการเริ่มต้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อที่จะเห็นผลในภาพใหญ่และให้เกิดประโยชน์ทั้งทาตรงและทางอ้อม ในฐานะผู้นำในภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำองค์กรท้องถิ่น ได้นำแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเป็นต้นแบบ "ผู้นำต้องทำก่อน" ให้แก่บุคลากรในองค์กรและประชาชนในพื้นที เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:34

       วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านธิเมืองสามไต สำนักงานเทศบา...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 8 2 8 2

今天

数量

10

这星期

数量

1473

这月

数量

3549

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]