เลือกภาษา ::
ลำพูน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มุ่งต่อยอดความสำเร็จแบบมีส่วนร่วม เพื่อรักษาแชมป์จังหวัดสะอาดสมัยที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ก.ย. 2564, 20:50

                วันนี้ ( 28 กันยายน 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ผู้รับปิดชอบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายท้องถิ่นอำเภอ ผู้รับผิดชอบการจัดการขยะของส่วนราชการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม

               นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของประเทศ 4 ปีซ้อน (ปี 2560-2563) เป็นจังหวัดแรกของประเทศ โดยทางรัฐบาลได้จัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี ในปี พ.ศ.2560 และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปี พ.ศ.2561-2564 โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อมุ่งที่จะลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และมีวิธีการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและเพื่อเป็นการขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต่อยอดความสำเร็จแบบการมีส่วนร่วมให้เป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความยั่งยืน

               ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มอบความรู้ทางวิชาการ ด้านการจัดการขยะติดเชื้อให้ถูกต้องและถูกวิธีตามกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และต่อยอดในพื้นที่ระดับตำบลต่อไป

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 5 7 7 7 1

今天

数量

59

这星期

数量

801

这月

数量

2989

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]