เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 มี.ค. 2564, 10:01

วันพุธ ที่ (17 มีนาคม 2564) ที่ อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม และส่งเสริมโอกาสคนพอการได้แสดงศักยภาพอย่างเสมอภาค เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และองค์กร ภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มี นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวให้การต้อนรับ
นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่องค์กาสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล สำหรับปี 2563 นี้ จัดขึ้นภายใต้ประเด็นหลักขององค์กรสหประชาชาติ (UN) คือ สร้างคืนสังคมให้ดีกว่ามุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-๑๙ รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและดีขึ้นกว่าเดิม ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) สำหรับประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับในปี 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานในส่วนกลางเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ในวันนี้ จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ "สร้างคืนสังคมให้ดีกว่ามุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่มเข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ อาสาสมัครรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมจำนวน 300 คน กิจกรรมที่สำคัญคือ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563 ได้แก่ นายเสนอ เถินโจง คนพิการทางสติปัญญา ,การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2563 (ระดับประเทศ) ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย,การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ,การมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการและป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน จำนวน 3 แห่ง ,การสาธิตการประกอบอาชีพของคนพิการและการจัดนิทรรศการจากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย สำหรับของรางวัลที่จะมอบให้กับคนพิการในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล
ด้าน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามสาส์นวันคนพิการสากลขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ผู้แทนขององค์กรคนพิการได้อ่านและจากคำกล่าวรายงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จะเห็นได้ว่าประเทศสมาชิกขององค์การ สหประชาชาติต่างได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในทุกด้านหรือการเป็น "สังคมแห่งโอกาส" โดยมีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามกฎหมาย ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2568 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ "คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ขอแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบ ที่เป็นตัวอย่างในการ "เป็นพลังของสังคม " พึ่งพาตนเองรวมถึงทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัล รวมถึงสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ และขอชื่นชมหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถานประกอบการที่ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลแก่คนพิการเป็นประจำทุกปี
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ จากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จำนวน 50 ชุด และมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการและ อปท. ที่นำคนพิการมาร่วมงาน จำนวน 8 คัน จากนั้นได้เยี่ยมชม นิทรรศการจากส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และชมการแสดงคนตรีจากโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่,การแสดงการเต้นจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน และ การแสดงชุดศิลปะมวยไทยจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน อีกด้วย.

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 4 7 0

今天

数量

76

这星期

数量

1209

这月

数量

4268

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]