เลือกภาษา ::
คู่มือการให้บริการประชาชน/คู่มือแนวทางการปฏิบัติของผู้มารับบริการ

จังหวัดลำพูน (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)

https://www.lamphun.go.th/

https://www.lamphun.go.th/documents#page6

https://www.lamphun.go.th/uploads/20/2020-02/34069c19a31b26ebf6ff1870533471e8.PDF

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/?page_id=2413

http://www.lamphun.doae.go.th/wp-content/uploads/2020/06/o13-manual_newfarmer.pdf

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%812.html?page_locale=th_TH

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/คู่มือประชาชน.html

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

https://pvlo-lpn.dld.go.th/webnew/index.php/th/

http://manage.dld.go.th/index.php/th/service-menu/manual-service-menu/100-2015-12-29-03-44-42

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

https://lamphun.mol.go.th/

https://lamphun.mol.go.th/ita-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%88-%e0%b8%a5%e0%b8%9e

https://drive.google.com/drive/folders/1LnhI_jb2eLIVRUJ4F8x3E-Uci89KL_AJ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

https://www.doe.go.th/lamphun

https://www.doe.go.th/prd/lamphun/custom/param/site/94/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/1365

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/70a64e471b8f6297f6ceaf84eecf1b4c.pdf

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-home

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-services-manual_public

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-manual-preview-401591791795

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

https://www.m-culture.go.th/lamphun/main.php?filename=index

https://www.m-culture.go.th/lamphun/ewt_news.php?nid=1379

https://www.m-culture.go.th/lamphun/article_attach/article_fileattach_20200522152504.pdf

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]