เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน เดินหน้ามอบสมุดประจำตัว แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน พื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 80 ราย ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกิน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ครั้งที่ 3  ตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ- แม่ตีบ-แม่สาร ตำบลศรีบัวบาน โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายดุสิต บริสุทธิ์ศรี  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน  นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี              

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบสมุดประจำตัวฯ ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในพื้นที่ ตำบลศรีบัวบาน ในหมู่ที่ 1, 2, 7 และ 12 รวมจำนวน 80 ราย 109 แปลง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีไม่เพียงพอ ช่วยให้มีที่ดินทำกิน อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้  ประชาชนมีความมั่นคงในการ ดำรงชีวิต และนำไปสู่การขยายแนวพระราชดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนองนา โมเดล อันเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล และได้ร่วมกันมอบต้นกล้าผักและเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปปลูกและขยายพันธุ์ผักตามครัวเรือนของตนเองอีกด้วย

                นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน เผยว่า คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน ได้รับมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร" ในท้องที่ตำบลมะเขือแจ้ และตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ตำบลห้วยยาบ และตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ เนื้อที่ 7,532-1-54 ไร่ เป้าหมาย 1,888 แปลง เพื่อนำมาจัดที่ดินให้แก่ราษฎร ตามนโยบายรัฐบาล โดยคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคล ตามที่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินกำหนดไว้ เมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน จำนวน 1,207 ราย 1,486 แปลง เนื้อที่ 5,547-1-97 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.71 ของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะต้องมอบสมุดประจำตัว ให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนไว้เป็นหลักฐานต่อไปและเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเป็นการสมควรจัดพิธีมอบสมุดประจำตัวฯ ออกเป็น 4 ครั้ง ในวันนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อมอบให้แก่ประชาชนตำบลศรีบัวบานในวันนี้               

                นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับวันนี้เป็นการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกิน การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เป็นนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินแต่ไม่เพียงพอ ช่วยให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต  คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานอนุกรรมการ ได้รับมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร" ท้องที่ตำบลมะเขือแจ้ และตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ตำบลห้วยยาบ และตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ เนื้อที่ 7,532-1-54  ไร่ เป้าหมาย 1,888 แปลง เพื่อนำมาจัดที่ดินโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคล ตามที่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินกำหนดไว้ และขอให้มั่นใจได้ว่าได้ผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน โดยได้ตรวจสอบ และคัดกรองคุณสมบัติบุคคลจากคณะทำงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ คทช. ที่มุ่งเน้นการดำเนินการในด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกผ่านความเห็นชอบจาก คทช.จังหวัดลำพูน แล้วจำนวน 1,486 แปลง เนื้อที่ 5,547-1-97 ไร่ ซึ่งการจัดพิธีมอบสมุดประจำตัวในวันนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 จำนวน 80 ราย 109 แปลง เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด- 19 จึงต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้การจัดที่ดินสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี.

推荐新闻
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 7 3 2

今天

数量

2

这星期

数量

537

这月

数量

2920

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]