เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 28 ม.ค. 2564, 16:07

วันที่(28 มกราคม 2564) ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเยี่ยมชมบูทแสดงผลงานของครูที่ได้รับรางวัล โดยมี นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง กล่าวว่า ตามที่จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ประจำ 2564 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวข้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม รวมถึงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมืออำเภอทุกอำเภอพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 คน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดพิจารณาคัดเลือกครูดีเด่น ของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวน 18 คน รวมผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น จำนวน 32 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงวันที่ 16 มกราคม 2564 การแพร่ระบาดของโรคมีกระจายตัวไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จังหวัดลำพูนจึงได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมงานวันครู สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น ประจำปี 2564 และยังไม่ได้มอบใบประกาศให้แก่บุคลกรครูที่ได้รับคัดเลือกแต่อย่างใด
สำหรับในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูนได้คลี่คลายลงแล้ว สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลบนกลาง จึงได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรครูที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 50 คน และได้ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 24/2563 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัดด้วยแล้ว
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2564 เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งปีนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ในประเทศไทย หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดลำพูนทุกสังกัดจึงไม่ได้จัดกิจกรรมงานวันครู เนื่องจากเป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคได้และวันนี้สถานการณ์ในจังหวัดลำพูนได้คลี่คลายลง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนและเทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรครูที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครูถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละดูแล อบรม สั่งสอน พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ สติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความฉลาดทางปัญญาและทางอารมณ์ รวมทั้งมีคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนความคิด และการกระทำ ครูจึงเป็นบุคคลที่สังคมไทยยกย่องให้เป็นเสมือนบิดามารดาคนที่สอง ที่นำพาให้เด็กและเยาวชน ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา เป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และนำพาสังคมประเทศชาติก้าวไป สู่ความเจริญรุ่งเรือง

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 เม.ย. 2564, 13:25

วันที่(8 เมษายน 2564) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับมอบสิ่งของในการปฏิบัติงาน...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 เม.ย. 2564, 15:49

ชาวลำพูน ร่วมตกแต่งเมืองปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 เม.ย. 2564, 12:21

ลำพูน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 เม.ย. 2564, 12:15

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม ในพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนนางปนัด...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 3 8 2 5 0

今天

数量

7

这星期

数量

311

这月

数量

1665

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]