เลือกภาษา ::
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d16f071ac1be.pdf

การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/index.php?r=site/view&id=1448

แผนกำลังคน 5 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15d98dce385.pdf

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการพัสดุภาครัฐและการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานในจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15dedd10dfb.pdf

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]