เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ยกระดับศักยภาพบุคลากรของจังหวัด สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 ก.พ. 2566, 18:18

               วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมทาทุ่งหลวง กัซชัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs.) (รุ่นที่1) ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อยกระดับศักยภาพการเสริมขีดความสามารถบุคลากรของจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คนแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน จัดอบรมรวม 2 วัน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 มีบุคลากรจากส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 50 คน และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มีบุคลากรจากอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 คน โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา ผศ.ดร.วันชาติ นภาศรี ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ผู้แทนสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ นายโกสินทร์ นิยะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เข้าร่วมโครงการ

                หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals หรือ SDGs เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 เสนอโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ซึ่งประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 17 เป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน
               ในปี 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนา ระดับจังหวัด เพื่อให้จังหวัดมีข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนระดับการพัฒนาในพื้นที่และสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดทำตัวชี้วัด SDGS ในระดับพื้นที่ของประเทศใน 5 มิติหรือ 5P ได้แก่ (1) การพัฒนาคน (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) (3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) และ (5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ผลปรากฏว่าดัชนีรวมการพัฒนาของจังหวัดลำพูน อยู่ในจังหวัดกลุ่มที่ 4 ค่าดัชนีผสมสูงกว่าค่ากลางของประเทศ แสดงว่าเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลพัฒนาต่อยอดในมิติต่าง ๆ ได้ โดยมิติการพัฒนาของจังหวัดลำพูนที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอกคือ มิติที่ 1 การพัฒนาคน มิติที่ 2 สิ่งแวดล้อม มิติที่ 3 เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง

                ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้มีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน 5 ปี ( พ.ศ.2566- 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดและการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่โดยบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านแผนพัฒนาและงบประมาณทุกระดับ อาทิ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนงานของส่วนราชการภูมิภาคและส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งในพื้นที่ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ระบบงานและการบริหารจัดการเพื่อให้การบริหารงานเชิงพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดการบริหารงบประมาณเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการสินทรัพย์ การบริหารงานบุคคลและการกำกับและติดตามประเมินผล เป็นต้น
                สำนักงานจังหวัดลำพูน ในฐานะฝ่ายเลขานุการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูนในยุควิถีใหม่และอนาคตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขึ้น .

推荐新闻
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 8 5 5

今天

数量

1

这星期

数量

509

这月

数量

2778

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]