เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

                นายอำเภอทุ่งหัวช้าง กล่าวว่า อำเภอทุ่งหัวช้าง มีจำนวนประชากร 200,152 คน แยกเป็นชาย 10,098 คน หญิง 10,054 คน จำนวนครัวเรือน 7,832 ครัวเรือน ประชากร ประกอบไปด้วย คนเชื้อสาย กะเหรี่ยง คนยอง และคนพื้นเมืองล้านนา มีการตั้งชุมชนตามพื้นที่แนวยาวของลำน้ำลี้ ตั้งแต่ตำบลตะเคียนปม ตำบลทุ่งหัวช้าง จนถึงตำบลบ้านปวงระยะทางห่างจากอำเภอเมืองลำพูน 86 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ทั้งที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บางส่วนถูกบุกรุกแผ่วถางถือครองเข้าทำประโยชน์ และบางส่วนเป็นพื้นที่ ที่ประชากรอยู่อาศัยตั้งแต่เดิม โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 950 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 593,750 ไร่ อำเภอทุ่งหัวช้าง มีลักษณะพื้นที่ เป็นแอ่งที่ราบลุ่มลำน้ำลี้ มีสภาพเป็นพื้นที่ราบแคบๆ ประมาณร้อยละ 30 สลับกับเทือกเขาสูง ต่ำ ประมาณร้อยละ 70 มีลักษณะทางกายภาพรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาวจากทิศเหนือ จรดทิศใต้ ตามลำน้ำลี้ระยะทาง 45 กม. พื้นที่กว้างที่สุดระยะทาง 22 กิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับอำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง และทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไยข้าวนาปี และถั่วแระ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประกอบด้วยตำบลตะเคียน 12 หมู่บ้าน ตำบลทุ่งหัวช้าง 12 หมู่บ้าน และตำบลบ้านปวง 11 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
                 อำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำลี้ มีต้นน้ำอยู่ที่ดอยสบเทิง บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนปม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเดียว ที่มีแหล่งกำเนิดในจังหวัดลำพูน และมีความสำคัญต่อวิถีชีวิต ของชาวอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญอำเภอทุ่งหัวช้าง

                 ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการพบปะส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ พร้อมทั้งเป็นการมอบนโยบาย แนวทางในการดำเนินงาน และร่วมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ตามนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล อาทิ การป้องกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความมั่นคง และปลอดภัยของประเทศ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย 1. มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ 3.เมืองเกษตรสีเขียว 4.เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเด็นที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:34

       วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านธิเมืองสามไต สำนักงานเทศบา...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 8 2 9 4

今天

数量

22

这星期

数量

1479

这月

数量

3557

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]